animacija.gif
ZDRU?ENJE KR??ANSKIH POSLOVNE?EV SLOVENIJE

Mednarodna konferenca o dru?inskem podjetni?tvu 6. oktober 2017 v Grand hotel Union, Ljubljana

Zdru?enje krš?anskih poslovne?ev Slovenije, Zavod Za dialog ter Fokus 2031 so dne 6. oktobra 2017 v Grand hotel Union v Ljubljani organizirali mednarodno konferenco o dru?inskem podjetništvu. Namen konference je bil predstaviti primere dobrih praks za prenos lastništva in vodstva v dru?inskih podjetjih na mlajšo generacijo. Konferenca je ponudila prilo?nost, da smo se spoznali s koncepti vodenja dveh manjših slovenskih in dveh velikih nemških dru?inskih podjetij. Okoli petdeset udele?encev je prisluhnilo izkušnjam dr. Hubertine Underbeg-Ruder iz Underberg AG iz Švice (o.p. znano po gren?icah) in dr. Stephana Werhahna iz grupacije Werhahn KG iz Nem?ije, ga. Mojce Emerši? iz mednarodne korporacije Ernst & Young, glavne organizatorice konference, Kaje Kosec, MAS, MA iz zavoda Za dialog, direktorja in lastnika podjetja Lotri? Meroslovje d.o.o., g. Marka Lotri?a, ga. Marte Turk iz Gospodarske zbornice Slovenije - ZOR ter g. Ivana Kapetanovi? mlajšega, ki vodi podjetje Kapetan d.o.o. v Ljubljani.

Tuja gosta, dr. Underbeg-Ruder in dr. Werhahn sta spregovorila predvsem o na?inu vodenja dru?inskega podjetja. Ga. Emerši? je predstavila njihov model za uspešen prenos lastništva v dru?inskih podjetjih na primeru dru?ine Lotri?. Svoj pogled na prenos vodenja in lastništva v svojem dru?inskem podjetju je predstavil g. Lotri? ter njegova h?i, ki je udele?ena tako v vodenju kot lastništvu podjetja. Ga. Turk je izpostavila vlogo ?ensk v dru?inskih podjetjih, g. Kapetanovi? mlajši pa je spregovoril o odnosih v dru?ini in pogledu dru?ine na vodenje in lastništvo podjetja. Kaja Kosec pa je predstavila kako se prepletajo dialog in voditeljski zna?aj z uspešnim prenosom upravljanja in lastništva podjetja.

Zaradi izredno jasnega stališ?a, ki je lahko v pomo? vsakemu krš?anskemu poslovne?u, je potrebno izpostaviti mnenje dr. Underbeg-Ruder: »V podjetju Underberg  poslujemo na temeljih krš?anske etike. To je naša obveza, ki je bolj konkretna kot zaveza, da poslujemo 'eti?no'. Na vprašanje: 'Ali upoštevate eti?ne principe?' vsi poslovne?i ogovorijo 'poslujemo eti?no', kar je premalo in je nezavezujo?e, ker ni otipljivo. Poslovati po merilih 'krš?anske' etike pomeni oprijemljivo odgovornost podjetja in vodilnih oseb.«

V nadaljevanju predstavitev so dr. Underbeg-Ruder, dr. Werhahn in g. Kapetanovi? spregovorili med seboj v okrogli mizi na temo »Dobre prakse«, v katero so posegali udele?enci s svojimi komentarji in vprašanji. Zanimivo je, da so vsi trije, ?eprav iz razli?nih stališ?, poudarjali mnenje, da so osebne vrednote, ki jih gojijo v dru?ini, tudi vrednote, ki jih uvajajo v podjetju. Nekaj mnenj panelistov: (a) Princip vodenja v podjetjih ni v preseganju števil?nih rekordov, pa? pa visoka kultura poslovanja; (b) Principi, ki jim sledijo podjetja danes, so skladnost z zakonodajo in predpisi, jutri pa bodo to ustvarjanje osebnostne integritete zaposlenih.

Udeleženci okrogle mize

Udele?enci okrogle mize: dr. Stephan Werhahn, dr. Hubertine Underbeg-Ruder, g. Ivan Kapetanovi? Jr. in voditeljica pogovora, ga. Natalija Švab.

Ga. Mojca Emeršič

Ga. Mojca Emerši? iz mednarodne korporacije Ernst & Young, Slovenija.

G. Marko Lotrič

Marko Lotri?, Lotri? meroslovje d.o.o.

Vzdušje na konferenci

Vzdušje na konferenci ob predstavitvi lastnih izkušenj g. Marka Lotri?a,  Lotri? meroslovje d.o.o.

Hči Marka Lotriča

H?i g. Marka Lotri?a, nova solastnica in soupravljavka podjetja Lotri? meroslovje d.o.o.

Organizatorka Kaja Kosec

Organizatorka mednarodne konference, Kaja Kosec, MAS, MA iz zavoda Za dialog.

Ga. Marta Turk z Gospodarske zbornice Slovenije

Ga. Marta Turk iz Gospodarske zbornice Slovenije – ZOR.

Predstavitev dr. Hubertine Underbeg-Ruder

Predstavitev dr. Hubertine Underbeg-Ruder iz dru?inskega podjetja Underberg AG iz Švice.