Članstvo

Kdo so člani Združenja krščanskih poslovnežev Slovenije

Naši člani so podjetniki, managerji, pravniki, obrtniki, gostinci, osebe s privatno prakso in drugi. Pripadajo sicer različnim desno usmerjenim političnim strankam v Sloveniji, vendar nas družijo skupne vrednote in poslanstvo.

Nekateri naši člani so pomembne osebnosti gospodarskega, javnega in političnega življenja v Sloveniji.

Pravice in dolžnosti

Pravice in dolžnosti članov so določene v Pravilih ZKPS.

PRAVICE ČLANOV SO (11. člen pravil združenja):

 1. voliti in biti izvoljen v organe združenja;
 2. sodelovati in soodločati pri delu organov združenja;
 3. biti obveščen o delu organov ter o finančnem in materialnem poslovanju združenja
 4. sodelovati oz. izvajati naloge združenja
 5. udeleževati se akcij in aktivnosti, ki jih organizira združenje
 6. do tajnosti in diskretnosti pri članskih zadevah.

DOLŽNOSTI ČLANOV SO (12. člen pravil združenja):

 1. da se udeležujejo sej organov združenja in sprejemajo delo v njih, če so bili po predhodnem pristanku vanje izvoljeni,
 2. da aktivno sodelujejo pri izvajanju nalog združenja,
 3. da se udeležujejo akcij, ki jih organizira združenje,
 4. da spoštujejo in izvajajo Pravila, Program in druge akte združenja,
 5. da izvajajo sklepe in druge odločitve organov združenja,
 6. da redno plačujejo članarino.

Prenehanje članstva

ČLANSTVO V ZDRUŽENJU PRENEHA:
(13. člen pravil združenja)

 1. s prostovoljnim izstopom na podlagi pisne izjave članov
 2. s črtanjem zaradi neplačevanja članarine več kot dve leti
 3. z izključitvijo na podlagi sklepa disciplinske komisije.
Član je lahko izključen, če grobo krši pravila združenja in deluje v nasprotju z interesi združenja.
 
 

Mladi člani združenja

 Ena trajnih nalog slovenskega in svetovnega združenja krščanskih poslovnežev je pripravljati mlado generacijo krščanskih poslovnežev za uspešno poslovanje ob upoštevanju etičnih načel. Ustvariti želimo dialog med poslovneži ter šolami, ki vzgajajo prihodnje poslovneže, posebej s tistimi, ki temeljijo na krščanskih temeljih. Vzpodbuditi želimo, da se v učne programe vključi tudi spoznavanje in uveljavljanje krščanskih oz. etičnih vrednot v poslovanju.

Bi postali član ?

Člani društva so lahko polnoletni državljani Republike Slovenije, ki so lastniki ali solastniki podjetij ali obratovalnic (podjetniki), poslovodni delavci v podjetjih (managerji) in tisti, ki opravljajo profesionalne zasebne dejavnosti (odvetniki, arhitekti, kulturni delavci, raziskovalci, zdravniki itd.), če sprejemajo in živijo po krščanskih načelih in so pripravljeni udejanjati krščanski socialni nauk ter sprejemajo pravila združenja.

Član društva lahko postane, pod enakimi pogoji kot slovenski državljan, tudi tuji državljan.

Koraki do članstva

 • Izpolnite prijavnico (DOCX) oz. prijavnico (PDF).
 • Pridobite si priporočilo enega izmed članov.
 • Prijavnico in priporočilo pošljite na sedež ZKPS.
 • Počakajte, da vam sporočimo odločitev.

Praviloma potrebujete tudi priporočilo vsaj enega člana združenja. O sprejemu v članstvo odloča Upravni odbor združenja ZKPS.

S članstvom prevzamete pravice in dolžnosti.